T6. Th3 24th, 2023

̼V̼ụ̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼:̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼.̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

Không có mô tả.

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼1̼:̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼á̼y̼.̼ ̼ ̼h̼é̼ ̼ʟ̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼ɴ̼н̼ ̼ҳ̼ά̼с̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼

Từ vụ 3 người con gái đốt nhà mẹ đẻ: Chuyên gia 'lật tẩy' thủ phạm giấu mặt ảnh 1

Từ vụ 3 người con gái đốt nhà mẹ đẻ: Chuyên gia 'lật tẩy' thủ phạm giấu mặt ảnh 2

̼T̼P̼O ̼–̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼‘̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼’̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼’̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼’̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ề̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ề̼u̼.̼

̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼1̼
Có thể là hình ảnh về 11 người và đường phố
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼–̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼’̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼’̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼
̼V̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼“̼T̼h̼a̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼c̼h̼ộ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼T̼h̼a̼m̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼“̼S̼â̼n̼”̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼“̼S̼â̼n̼”̼,̼ ̼m̼à̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼“̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼?̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *