T7. Th4 1st, 2023

N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ m̼ộ̼t̼ h̼ộ̼ d̼â̼n̼ đ̼ã̼ r̼a̼ t̼a̼y đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g, n̼h̼ư̼n̼g n̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y b̼ị n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼é̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼.

̼N̼gà̼y 15-̼1, t̼i̼n̼ t̼ừ̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ C̼ầ̼n̼ gi̼u̼ộ̼c̼, L̼o̼n̼g A̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g v̼à̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼a̼n̼g k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ á̼n̼ m̼ạn̼g x̼ả̼y r̼a̼ r̼ạn̼g s̼á̼n̼g c̼ù̼n̼g n̼gà̼y.

N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ổ̼ đ̼ế̼n̼ x̼e̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ á̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ n̼gu̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, t̼ừ̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ú̼y H̼ằ̼n̼g (̼v̼ợ̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ V̼õ̼ T̼ấ̼n̼ H̼ộ̼i̼)̼ v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g 0̼h̼3̼0̼ n̼gà̼y 1̼4-̼1, n̼gh̼i̼ p̼h̼ạm̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g (̼3̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼gụ ấ̼p̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ B̼ắ̼c̼, x̼ã̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ C̼ầ̼n̼ gi̼u̼ộ̼c̼)̼ c̼ầ̼m̼ h̼u̼n̼g k̼h̼í̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼ừ̼ c̼ử̼a̼ s̼a̼u̼ đ̼ể̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ (̼n̼gụ c̼ù̼n̼g ấ̼p̼)̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ l̼ấ̼y t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼

Đ̼a̼n̼g n̼gủ̼ n̼gh̼e̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g đ̼ộ̼n̼g, a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ gi̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼gồ̼i̼ d̼ậ̼y, m̼ở̼ đ̼è̼n̼ b̼ư̼ớ̼c̼ x̼u̼ố̼n̼g k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ t̼h̼ì̼ b̼ị T̼r̼u̼n̼g d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ n̼gã̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼ề̼n̼ gạc̼h̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

̼B̼ị l̼ộ̼, T̼r̼u̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ d̼ù̼n̼g h̼u̼n̼g k̼h̼í̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g b̼u̼ộ̼c̼ i̼m̼ l̼ặ̼n̼g đ̼ể̼ l̼ục̼ l̼ấ̼y t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼. Q̼u̼á̼ h̼o̼ả̼n̼g s̼ợ̼, c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ l̼a̼o̼ m̼ạn̼h̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g đ̼ể̼ t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼ c̼ử̼a̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼. T̼r̼u̼n̼g l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ đ̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼e̼o̼, v̼u̼n̼g d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ t̼r̼ú̼n̼g l̼ư̼n̼g c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g.

N̼gh̼e̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼, b̼à̼ c̼o̼n̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼h̼ạy s̼a̼n̼g đ̼ư̼a̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼. H̼i̼ệ̼n̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g đ̼ã̼ ổ̼n̼ đ̼ịn̼h̼.

̼D̼ù̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ụp̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼à̼n̼ q̼u̼a̼y n̼gư̼ợ̼c̼ l̼ại̼ c̼h̼é̼m̼ t̼h̼ậ̼t̼ m̼ạn̼h̼ t̼r̼ú̼n̼g v̼ù̼n̼g đ̼ầ̼u̼ T̼r̼u̼n̼g l̼à̼m̼ n̼gh̼i̼ p̼h̼ạm̼ t̼é̼ x̼u̼ố̼n̼g gạc̼h̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼. R̼i̼ê̼n̼g c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g c̼h̼ạy đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼a̼ c̼ử̼a̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ r̼ồ̼i̼ b̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼.

V̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.

̼V̼ụ gi̼ằ̼n̼g c̼o̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼ộ̼m̼:̼ v̼ợ̼ v̼ề̼ l̼o̼ t̼a̼n̼g c̼h̼ồ̼n̼g, c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g?̼

̼’̼C̼h̼ị H̼ằ̼n̼g b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ó̼ c̼h̼é̼m̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ T̼r̼u̼n̼g, t̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ s̼ẽ̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ v̼ụ á̼n̼. C̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼â̼y l̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ p̼h̼ò̼n̼g v̼ệ̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼á̼n̼g h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g…”.

Hiện trường vụ án

D̼ù̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ụp̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼à̼n̼ q̼u̼a̼y n̼gư̼ợ̼c̼ l̼ại̼ c̼h̼é̼m̼ t̼h̼ậ̼t̼ m̼ạn̼h̼ t̼r̼ú̼n̼g v̼ù̼n̼g đ̼ầ̼u̼ T̼r̼u̼n̼g l̼à̼m̼ n̼gh̼i̼ p̼h̼ạm̼ t̼é̼ x̼u̼ố̼n̼g gạc̼h̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼. R̼i̼ê̼n̼g c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g c̼h̼ạy đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼a̼ c̼ử̼a̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ r̼ồ̼i̼ b̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼.
T̼ố̼i̼ 14-̼1, t̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼á̼ P̼h̼ạm̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼â̼m̼ -̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼ầ̼n̼ gi̼u̼ộ̼c̼ (̼L̼o̼n̼g A̼n̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g, t̼ử̼ t̼h̼i̼ h̼a̼i̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ á̼n̼ m̼ạn̼g đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g đ̼ã̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ P̼h̼ò̼n̼g C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g A̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ụ l̼ý̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼h̼e̼o̼ t̼h̼ẩ̼m̼ q̼u̼yề̼n̼, c̼á̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ t̼ổ̼n̼g h̼ợ̼p̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ x̼á̼c̼ v̼ụ á̼n̼.


Cổng nhà nạn nhân

̼”C̼u̼ộ̼c̼ h̼ọ̼p̼ gi̼ữ̼a̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼, K̼ỹ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼ỉ̼n̼h̼, đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼i̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼ầ̼n̼ gi̼u̼ộ̼c̼ k̼é̼o̼ d̼à̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ gi̼ờ̼ m̼ớ̼i̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼. D̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼”, m̼ộ̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ó̼i̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ x̼o̼n̼g t̼ử̼ t̼h̼i̼ t̼ại̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ C̼ầ̼n̼ gi̼u̼ộ̼c̼, t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ a̼n̼h̼ V̼õ̼ T̼ấ̼n̼ H̼ộ̼i̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g)̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g. Q̼u̼a̼ k̼h̼á̼m̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị c̼h̼o̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g, t̼r̼ê̼n̼ l̼ư̼n̼g c̼ó̼ h̼a̼i̼ v̼ế̼t̼ c̼h̼é̼m̼, ở̼ s̼a̼u̼ gá̼y c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ v̼ế̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ú̼n̼g p̼h̼ầ̼n̼ m̼ề̼m̼, b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼á̼m̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ u̼ố̼n̼g, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼i̼ệ̼n̼ v̼ề̼ l̼o̼ a̼n̼ t̼á̼n̼g c̼h̼o̼ c̼h̼ồ̼n̼g.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g, k̼h̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼ư̼ớ̼c̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g r̼a̼ p̼h̼í̼a̼ n̼h̼à̼ s̼a̼u̼ c̼h̼ị v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ n̼ằ̼m̼ n̼gủ̼. N̼h̼ư̼n̼g b̼ấ̼t̼ c̼h̼ợ̼t̼ c̼h̼ị n̼gh̼e̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ l̼ê̼n̼ v̼à̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ b̼à̼n̼ gh̼ế̼ r̼ấ̼t̼ m̼ạn̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ị b̼ậ̼t̼ d̼ậ̼y.


Lực lượng anh ninh đang tiến hành điều tra

L̼ú̼c̼ b̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼ỏ̼i̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g, q̼u̼a̼ á̼n̼h̼ s̼á̼n̼g đ̼è̼n̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ n̼ằ̼m̼ gục̼ d̼ư̼ớ̼i̼ n̼ề̼n̼ gạc̼h̼. K̼ẻ̼ t̼r̼ộ̼m̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g (̼m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ù̼n̼g x̼ó̼m̼)̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị h̼o̼ả̼n̼g h̼ố̼t̼ ẵ̼m̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ h̼ơ̼n̼ 1̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼h̼ạy r̼a̼ h̼ư̼ớ̼n̼g c̼ử̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

̼T̼r̼u̼n̼g l̼a̼o̼ t̼ớ̼i̼ gầ̼n̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g, d̼ù̼n̼g t̼a̼y n̼ắ̼m̼ k̼é̼o̼ l̼ại̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ị t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼. T̼r̼u̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ l̼a̼o̼ t̼ớ̼i̼ v̼u̼n̼g h̼u̼n̼g k̼h̼í̼ c̼h̼é̼m̼ t̼h̼ẳ̼n̼g v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g b̼ị c̼h̼o̼á̼n̼g.


Người dân tới xem vụ án

L̼ú̼c̼ n̼à̼y, c̼h̼ị H̼ằ̼n̼g c̼h̼ụp̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ đ̼ể̼ gầ̼n̼ c̼ử̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼a̼y l̼ại̼ c̼h̼é̼m̼ t̼h̼ẳ̼n̼g r̼a̼ p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼ l̼ư̼n̼g m̼ì̼n̼h̼. N̼h̼á̼t̼ d̼a̼o̼ v̼ô̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ú̼n̼g n̼ga̼y đ̼ỉ̼n̼h̼ đ̼ầ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ T̼r̼u̼n̼g gục̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼à̼n̼ gạc̼h̼, c̼á̼c̼h̼ v̼ị t̼r̼í̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ n̼ằ̼m̼ c̼h̼ừ̼n̼g 5̼ m̼é̼t̼.

̼N̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y h̼ơ̼n̼ 1̼ t̼h̼á̼n̼g T̼r̼u̼n̼g c̼ó̼ v̼a̼y m̼ư̼ợ̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ s̼ử̼ d̼ụn̼g v̼à̼o̼ m̼ục̼ đ̼í̼c̼h̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼. gầ̼n̼ t̼ớ̼i̼ n̼gà̼y t̼r̼ả̼ l̼ã̼i̼ n̼ê̼n̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g T̼r̼u̼n̼g r̼a̼ t̼a̼y gâ̼y á̼n̼ v̼ì̼ l̼ý̼ d̼o̼ n̼à̼y. D̼o̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼e̼n̼ t̼r̼o̼n̼g x̼ó̼m̼, l̼ại̼ b̼ị p̼h̼á̼t̼ gi̼á̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ n̼h̼à̼ n̼ê̼n̼ T̼r̼u̼n̼g m̼ớ̼i̼ c̼h̼é̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼ ̼d̼ợ̼

̼”C̼h̼ị H̼ằ̼n̼g b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ó̼ c̼h̼é̼m̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ T̼r̼u̼n̼g. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ s̼ẽ̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ v̼ụ á̼n̼, x̼e̼m̼ c̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼â̼y l̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ p̼h̼ò̼n̼g v̼ệ̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼á̼n̼g h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ m̼ớ̼i̼ q̼u̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼”, đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼i̼ê̼n̼ v̼ụ á̼n̼ m̼ạn̼g n̼à̼y n̼ó̼i̼.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *